De Verfwebshop

Algemene voorwaarden

Je kan deze algemene voorwaarden ook downloaden via deze link: download algemene voorwaarden

 1. Al onze bestekken, offertes, e.d. worden opgemaakt en al onze werken worden uitgevoerd met toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, welke de cliënt erkent te kennen en te aanvaarden zonder uitzondering, door het enkele feit van ons bestek te ondertekenen of het werk voor het begin van uitvoering aan ons toe te vertrouwen of ons anderzijds met een opdracht te gelasten.  Onder opdrachtgever wordt verstaan de bouwheer of zijn architect.
 2. Eventuele afwijkingen van onze algemene verkoopsvoorwaarden dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te worden vastgelegd, zo niet worden zij voor onbestaande gehouden.
 3. Onze gegeven prijzen zijn slechts bindend voor een duur van 1 maand behoudens devaluatie, oorlog of heirkracht.
 4. Hoeveelheden in het bestek voorzien zijn slechts bindend voor zover zij overeenkomen met deze welke werkelijk nodig en dienen gebruikt te worden bij de uitvoering van het werk volgens de regels van de kunst en het vakmanschap.
 5. Wanneer een opdracht niet kan aangevangen worden binnen de 3 maand na onze aanvaarding, behouden wij ons het recht voor de verbintenis onzerzijds als ontbonden te beschouwen.  De opdrachtgever daarentegen verbindt zich om de gecontracteerde werken te lagen aanvangen voor uitvoering binnen het jaar na datum der overeenkomst.  In het geval van niet-uitvoering is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15%.
 6. In het geval de uitvoering van werken meer dan 3 maand na de bestelling geschiedt of als de uitvoering langer dan 3 maand duurt is de opdrachtgever gehouden tot een prijsaanpassing van lonen en materialen volgens de formule toepasselijk voor werken uitgevoerd voor rekening van de staat, dit in afwijking van artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien zijn afwijkingen of vergrotingen ten opzicht van het bouwplan steeds bij te betalen.  Het loutere feit der uitvoering van de voormelde veranderingen of begrotingen impliceert toestemming in meerprijs lastens de opdrachtgever zonder bewijs tegen normale prijzen.
 7. De uitvoeringstermijn door ons gegeven is louter indicatief en niet bindend, en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, tenzij anders is overeengekomen.  In geen geval echter kan onderbreking of vertraging in de werken, veroorzaakt  door omstandigheden buiten onze wil, zoals bijvoorbeeld krappe markt inzake bouwstoffen, staking, verlof, gebrek aan personeel, langdurig verlet in regen en vriesperiodes, aanleiding geven tot schadevergoeding.  In deze gevallen behouden wij ons steeds het recht voor de werken voorlopig voor betaling te factureren volgens hun stand van uitvoering, waarna de werken en de geleverde materialen onder bewaking en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever komen.
 8. Om de uitvoering van de werken te doen aanvatten, dient de opdrachtgever drie weken op voorhand te verwittigen en de plaats van de werken dient alsdan in gereedheid t zijn gebracht voor een normale en vlotte uitvoering der werken, wat inhoudt dat er de nodige bergingsruimte voor materialen en machines aanwezig is, alsook water en elektriciteit kan genomen worden op kosten van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.
 9. De materialen worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard van zodra zij geleverd zijn op de werf en in geen geval worden nog klachten aanvaard over de aard, kwaliteit en kwantiteit van de materialen zodra deze verwerkt zijn. 
 10. Wij behouden ons het recht voor bestelde materialen door een gelijkwaardige kwaliteit te vervangen, wanneer de productie door de fabrikant zou zijn stopgezet of gewijzigd, of wanneer onze beroepskennis zich hiertoe noopt.  In geen geval kan het contract om die reden verbroken worden evenmin kan dit aanleiding geven tot een schadevergoeding.
 11. In geval werken worden uitgevoerd tegen daguurloon, waarbij de bouwheer de materialen aankoopt, zijn de prestaties steeds betaalbaar telkens één vijfde van de werken is uitgevoerd, ongeacht het resultaat van de verwerkte materialen.  Ingeval de aannemer uurloon en materiaal levert, of in geval van aanneming tegen vaste prijs, houdt de aanbieding der factuur, zodra afzonderlijk bedongen prijs of bij gebreke daarvan telkens na uitvoering van minstens één tiende der werken ook de vraag tot goedkeuring van de gefactureerde gedeelten in.  Betaling van deze gedeelten geldt als goedkeuring van de uitgevoerde werken.
 12. De zichtbare gebreken van de uitvoering dienen ons binnen de 8 dagen schriftelijk ter kennis gebracht te worden op straf van verval van de klacht.
 13. In geval onderaannemers door ons bij de uitvoering van onze opdrachten worden ingeschakeld, werken zij op onze instructies en onder onze verantwoordelijkheid, tenzij de opdrachtgever de onderaannemer heeft aangeduid of aanbevolen.
 14. De betrekking of het gebruik van het bouwwerk dient steeds als de definitieve aanvaarding ervan beschouwd.  In elk geval start de looptijd van de tienjarige aansprakelijkheid, voor zover deze van toepassing zou en kan zijn op de door ons uitgevoerde werken, bij de voorlopige oplevering en bij ontstentenis van een formele voorlopige oplevering, op de datum dat de werken door ons bedrijf werden beëindigd.  Deze beëindiging kan met alle middelen aangetoond worden.
 15. Het feit dat de bouwheer bouwt zonder plan, medewerking of toezicht van een architect, houdt in dat hij diens gehele verantwoordelijkheid voor conceptie en uitvoering voortdurend op zich genomen heeft, boven deze van de aannemer, welke alleen instaat voor zijn vakkennis.
 16. In geval van onderaannemingen door ons uitgevoerd gelden onderhavige aannemingsvoorwaarden bij voorkeur op deze van de aannemer, tenzij schriftelijk anders bedongen.
 17. Onze prijzen zijn in de regel gerekend zonder BTW of andere taksen (bijv. schutseltaksen, inname openbaar domein, e.d.) welke steeds door de opdrachtgever dienen betaald te worden.
 18. Onze schuldvorderingen zijn betaalbaar ten onze huize of op onze bankrekening op de aangeduide vervaldag, normaal binnen de 7 dagen na indiening van de schuldvordering (bijv. vorderingsstaat of dergelijke) of bij gebreke daaraan, binnen de 7 dagen na de factuurdatum.  Voor achterstallige bedragen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke intrest verschuldigd.  Alle kosten veroorzaakt door wanbetaling vallen ten laste van de debiteur.  De aannemer houdt zich het recht voor bij wanbetaling de werken stil te leggen, zonder dat de opdrachtgever enige vorm van vergoeding kan eisen.  Tevens verlengt de bouwtermijn automatisch met het aantal dagen dat de facturen te laat werden betaald.  Indien contractueel een langere betalingstermijn werd overeengekomen voor aanvang van de werken dan zijn de facturen ten laatste op 30 dagen betaalbaar conform de wet van 2 augustus 2002 verschenen in het Belgische Staatsblad van 7 augustus 2002.
 19. Daarenboven zal, in geval van niet gerechtvaardigde wanbetaling, het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% met een minimum van 150 euro en een maximum van 750 euro indien de debiteur na verloop van 8 dagen na ontvangst ener aangetekende ingebrekestelling, nalaat zijn schuld te vereffenen.
 20. De voorlopige oplevering zal steeds de aanvaarding van de werken inhouden.  Indien een geschreven document van de voorlopige oplevering ontbreekt zal de start van de 10-jarige aansprakelijkheid bepaald zijn op de factuurdatum van de saldofactuur.  De definitieve oplevering zal stilzwijgend ingaan één jaar na de voorlopige oplevering.  De termijn voor de zogenaamde ‘lichte’ verborgen gebreken vervalt vanaf de definitieve aanvaarding, de periode voor de ‘lichte’ verborgen gebreken bedraagt dus één jaar, nl. de periode tussen de voorlopige en de definitieve aanvaarding.
 21. In geval er een borg werd gesteld ten voordele van de bouwheer: deze borg komt voor een eerste helft automatisch vrij bij de voorlopige oplevering.  Het tweede deel van de borg komt vrij bij de definitieve aanvaarding.  Indien de bouwheer dit niet automatisch doet geldt de indertijd opgestelde overeenkomst tussen bouwheer en aannemer als volmacht tot vrijgave van het borgdeel, zodat de borg alsnog automatisch vrijkomt.  De aannemer houdt zich steeds het recht voor de wettelijke schadevergoeding te eisen aan de bouwheer als vergoeding voor het niet of laattijdig vrijmaken van het borgdeel.
 22. In geval er een ABR-verzekeringspolis wordt afgesloten voor bedoelde werken: de vrijstelling van de polis zal steeds lastens de bouwheer zijn.
 23. De bouwheer of architect stelt de veiligheidscoördinator aan conform het KB van 25-01-2001 en het KB van 19-01-2005 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.  Ten minsten 14 dagen vooraleer de werken aanvangen, dient Schilderwerken-Binnenhuisinrichting De Witte bvba, de nodige coördinaten van de veiligheidscoördinator verwezenlijking ontvangen te hebben, alsook de documenten van de veiligheidscoördinator ontwerp conform voornoemde KB’s.  Indien dit laattijdig gebeurt, is de bouwheer of architect gehouden Schilderwerken-Binnenhuisinrichting De Witte bvba en/of zijn werknemers te vrijwaren van alle kosten, met inbegrip van boetes, tot dewelke Schilderwerken-Binnenhuisinrichting De Witte bvba en/of zijn werknemers zouden veroordeeld worden.  De uitvoeringstermijn wordt automatisch verlengd met het aantal kalenderdagen tijdens de welke de bouwheer, architect en/of veiligheidscoördinator verwezenlijking niet aan al hun verplichtingen hebben voldaan.
 24. In geval van geschil van welke aard ook, zullen alleen de rechtbanken van het rechtsgebied waartoe de maatschappelijke zetel van Schilderwerken-Binnenhuisinrichting De Witte bvba behoort, bevoegd zijn.  Bovendien zal uitsluitend het Belgische Recht van toepassing zijn.

De juiste
verf nodig?

Die vind je in onze webshop!
Ontdek een heel gamma aan scherpe prijzen!

Naar de Verfwebshop

© 2021 Schilderwerken De Witte BV - BTW BE 0428.644.582 - algemene voorwaarden - privacy policy - cookie policy - sitemap Quoted: Websites met méér